الکتروموتور تک فاز 0.18 کیلووات 1500دور الکتروژن رله ای (1/4HP)

 • رنج توانی 1/4 اسب ( 0.18KW )
 • تک  فاز 220V رله ای (تک خازن)
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور نامی 1395rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 63
615,000 تومان

الکتروموتور تک فاز 0.55 کیلووات 1500 دور الکتروژن رله ای (3/4HP)

 • رنج توانی 3/4 اسب ( 0.55KW )
 • تک  فاز 220V رله ای (تک خازن)
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور نامی 1410rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 80M
825,000 تومان

الکتروموتور تک فاز موتوژن رله ای 0.37KW – 3000RPM

 • تیپ موتور CR-71-2B
 • رنج توانی 1/2 اسب ( 0.37KW )
 • تک  فاز 220V رله ای (تک خازن)
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور نامی 2850rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 71
860,000 تومان

الکتروموتور تک فاز موتوژن رله ای 0.75KW – 3000RPM

 • تیپ موتور CR-80-2A
 • رنج توانی 1 اسب ( 0.75KW )
 • تک  فاز 220V رله ای (تک خازن)
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور نامی 2805rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 80
1,060,000 تومان

الکتروموتور تک فاز موتوژن رله ای 1.1KW – 3000RPM

 • تیپ موتور CR 80-2B
 • رنج توانی 1/5 اسب ( 1.1KW )
 • تک  فاز 220V رله ای (تک خازن)
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور نامی 2830rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 90
1,150,000 تومان

الکتروموتور تک فاز موتوژن رله ای 1.5KW – 3000RPM

 • تیپ موتور CR 90L 2A
 • رنج توانی 2 اسب ( 1.5KW )
 • تک  فاز 220V رله ای (تک خازن)
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور نامی 2810rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 90
1,450,000 تومان

الکتروموتور 0.06 کیلووات 1500 دور موتوژن (1/12HP)

 • رنج توانی  1/12 اسب (0.06KW)
 • سه فاز 220/380V
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور 1360rpm
 • درجه حفاظت IP55
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز 56
510,000 تومان

الکتروموتور تک فاز الکتروژن 1.1 کیلووات 3000 دور رله ای(1/5HP)

 • رنج توانی 1/5 اسب ( 1.1KW )
 • تک  فاز 220V رله ای (تک خازن)
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور نامی 2850rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 80M
865,000 تومان

الکتروموتور تک فاز الکتروژن 0.75 کیلووات 3000 دور رله ای(1HP)

 • رنج توانی 1 اسب ( 0.75KW )
 • تک  فاز 220V رله ای (تک خازن)
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور نامی 2800rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 80M
775,000 تومان

الکتروموتور تک فاز الکتروژن 0.55 کیلووات 3000 دور رله ای(3/4HP)

 • رنج توانی 3/4 اسب ( 0.55KW )
 • تک  فاز 220V رله ای (تک خازن)
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور نامی 2800rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 71M
665,000 تومان

الکتروموتور تک فاز الکتروژن 0.37 کیلووات 3000 دور رله ای(1/2HP)

 • رنج توانی 1/2 اسب ( 0.37KW )
 • تک  فاز 220V رله ای (تک خازن)
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور نامی 2860rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 71M
635,000 تومان

الکتروموتور تک فاز الکتروژن 0.18 کیلووات 3000 دور رله ای(1/4HP)

 • رنج توانی 1/4 اسب ( 0.18KW )
 • تک  فاز 220V رله ای (تک خازن)
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور نامی 2830rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 63M
585,000 تومان

الکتروموتور تک فاز الکتروژن 2.2 کیلووات 3000 دور رله ای(3HP)

 • رنج توانی 3 اسب ( 2.2KW )
 • تک  فاز 220V رله ای (تک خازن)
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور نامی 2850rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم90L
1,180,000 تومان

الکتروموتور تک فاز الکتروژن 1.5 کیلووات 3000 دور رله ای(2HP)

 • رنج توانی 2 اسب ( 1.5KW )
 • تک  فاز 220V رله ای (تک خازن)
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور نامی 2820rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 90s
1,045,000 تومان

الکتروموتور تک فاز الکتروژن 0.25 کیلووات 3000 دور رله ای(1/3HP)

 • رنج توانی 1/3 اسب ( 0.25KW )
 • تک  فاز 220V رله ای (تک خازن)
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور نامی 2750rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 71M
610,000 تومان

الکتروموتور تک فاز 0.75 کیلووات 1500 دور الکتروژن رله ای(تکخازن1HP)

 • رنج توانی یک اسب ( 0.75KW )
 • تک  فاز 220V رله ای (تک خازن)
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور نامی 1420rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 80M
910,000 تومان

الکتروموتور تک فاز 1.1 کیلووات 1500 دور الکتروژن رله ای (1.5HP)

 • رنج توانی 1.5 اسب ( 1.1KW )
 • تک  فاز 220V رله ای (تک خازن)
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور نامی 1420rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 90S
1,090,000 تومان

الکتروموتور تک فاز 1.5 کیلووات 1500 دور الکتروژن رله ای (2HP)

 • رنج توانی 2 اسب ( 1.5KW )
 • تک  فاز 220V رله ای (تک خازن)
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور نامی 1440rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 90L
1,220,000 تومان

الکتروموتور تک فاز 2.2 کیلووات 1500 دور الکتروژن رله ای (3HP)

 • رنج توانی 3 اسب ( 2.2KW )
 • تک  فاز 220V رله ای (تک خازن)
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور نامی 1445rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 100L
1,430,000 تومان

الکتروموتورتکفاز 0.37 کیلووات 1500 دور الکتروژن رله ای(تکخازن1/2HP)

 • رنج توانی 1/2 اسب ( 0.37KW )
 • تک  فاز 220V رله ای (تک خازن)
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور نامی 1420rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 71M
695,000 تومان

الکتروموتور تک فاز موتوژن کلاچ دار 2.2KW – 1500RPM

 • تیپ موتور  CRS 90L4B
 • رنج توانی 3 اسب ( 2.2KW )
 • تک  فاز 220V کلاچ دار (دو خازن)
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور نامی 1440rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • سایز فریم 100L
2,100,000 تومان

الکتروموتور تک فاز موتوژن رله ای 2.2KW – 1500RPM

 • تیپ موتور  CR 90L4B
 • رنج توانی 3 اسب ( 2.2KW )
 • تک  فاز 220V رله ای (تک خازن)
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور نامی 1440rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 100L
1,800,000 تومان

الکتروموتور 110 کیلووات 3000 دور موتوژن با پوسته چدنی (150HP)

 • رنج توانی 150 اسب ( 110KW )

 • سه فاز 380/660V

 • فرکانس نامی 50 هرتز

 • دور نامی 2969rpm

 • درجه حفاظت IP54

 • فریم سایز 315S

46,800,000 تومان

الکتروموتور 0.55 کیلووات 1000 دور موتوژن (3/4HP)

 • رنج توانی  3/4 اسب (0.55KW)
 • سه فاز 220/380V
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور 900rpm
 • درجه حفاظت IP55
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 80
950,000 تومان