الکتروموتور 0.75 کیلووات 1500 دور موتوژن (1HP)

 • رنج توانی  یک اسب (0.75KW)
 • سه فاز 220/380V
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور 1385rpm
 • درجه حفاظت IP55
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 80
1,018,800 تومان

الکتروموتور 0.55 کیلووات 1500 دور موتوژن (3/4HP)

 • رنج توانی  3/4 اسب (0.55KW)
 • سه فاز 220/380V
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور 1390rpm
 • درجه حفاظت IP55
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 80
962,200 تومان

الکتروموتور تک فاز 0.18 کیلووات 1500دور الکتروژن رله ای (1/4HP)

 • رنج توانی 1/4 اسب ( 0.18KW )
 • تک  فاز 220V رله ای (تک خازن)
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور نامی 1395rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 63
727,158 تومان

الکتروموتور تک فاز الکتروژن 1.1 کیلووات 3000 دور رله ای(1/5HP)

 • رنج توانی 1/5 اسب ( 1.1KW )
 • تک  فاز 220V رله ای (تک خازن)
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور نامی 2850rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 80M
1,022,751 تومان

الکتروموتور تک فاز الکتروژن 0.37 کیلووات 3000 دور رله ای(1/2HP)

 • رنج توانی 1/2 اسب ( 0.37KW )
 • تک  فاز 220V رله ای (تک خازن)
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور نامی 2860rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 71M
750,805 تومان

الکتروموتور تک فاز 0.55 کیلووات 1500 دور الکتروژن رله ای (3/4HP)

 • رنج توانی 3/4 اسب ( 0.55KW )
 • تک  فاز 220V رله ای (تک خازن)
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور نامی 1410rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 80M
975,456 تومان

الکتروموتور تک فاز موتوژن رله ای 0.37KW – 3000RPM

 • تیپ موتور CR-71-2B
 • رنج توانی 1/2 اسب ( 0.37KW )
 • تک  فاز 220V رله ای (تک خازن)
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور نامی 2850rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 71
995,000 تومان

الکتروموتور تک فاز موتوژن رله ای 0.75KW – 3000RPM

 • تیپ موتور CR-80-2A
 • رنج توانی 1 اسب ( 0.75KW )
 • تک  فاز 220V رله ای (تک خازن)
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور نامی 2805rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 80
1,200,980 تومان

الکتروموتور تک فاز موتوژن رله ای 1.1KW – 3000RPM

 • تیپ موتور CR 80-2B
 • رنج توانی 1/5 اسب ( 1.1KW )
 • تک  فاز 220V رله ای (تک خازن)
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور نامی 2830rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 90
1,302,950 تومان

الکتروموتور تک فاز موتوژن رله ای 1.5KW – 3000RPM

 • تیپ موتور CR 90L 2A
 • رنج توانی 2 اسب ( 1.5KW )
 • تک  فاز 220V رله ای (تک خازن)
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور نامی 2810rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 90
1,642,850 تومان

الکتروموتور تک فاز موتوژن کلاچ دار 2.2KW – 3000RPM

 • تیپ موتور   CRS 90L2B
 • رنج توانی 3 اسب ( 2.2W )
 • تک  فاز 220V کلاچ دار (دو خازن)
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور نامی 2860rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • سایز فریم 90L
2,060,000 تومان

الکتروموتور 2.2 کیلووات 1500 دور پوسته آلومینیومی موتوژن (3HP)

 • رنج توانی  3 اسب ( 2.2KW )
 • سه فاز 220/380V
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور 1410rpm
 • درجه حفاظت IP55
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 100
1,698,000 تومان

الکتروموتور 1.5 کیلووات 1500 دور موتوژن (2HP)

 • رنج توانی  2 اسب ( 1.5KW )
 • سه فاز 220/380V
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور 1405rpm
 • درجه حفاظت IP55
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 90
1,415,000 تومان

الکتروموتور 0.06 کیلووات 1500 دور موتوژن (1/12HP)

 • رنج توانی  1/12 اسب (0.06KW)
 • سه فاز 220/380V
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور 1360rpm
 • درجه حفاظت IP55
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز 56
577,320 تومان

الکتروموتور 22 کیلووات 1500 دور موتوژن با پوسته چدنی (30HP)

 • رنج توانی  30 اسب (22KW)
 • سه فاز 380/660V
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • سرعت نامی 1463rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته چدنی
 • فریم سایز 180L
11,440,000 تومان

الکتروموتور 75 کیلووات 1000 دور چدنی موتوژن (100HP)

 • رنج توانی 100 اسب ( 75KW )
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • سه فاز 380/660V
 • دور نامی 990rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته چدنی
 • سایز فریم280M
40,546,000 تومان

الکتروموتور تک فاز الکتروژن 0.75 کیلووات 3000 دور رله ای(1HP)

 • رنج توانی 1 اسب ( 0.75KW )
 • تک  فاز 220V رله ای (تک خازن)
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور نامی 2800rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 80M
916,337 تومان

الکتروموتور تک فاز الکتروژن 0.55 کیلووات 3000 دور رله ای(3/4HP)

 • رنج توانی 3/4 اسب ( 0.55KW )
 • تک  فاز 220V رله ای (تک خازن)
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور نامی 2800rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 71M
786,277 تومان

الکتروموتور تک فاز الکتروژن 0.18 کیلووات 3000 دور رله ای(1/4HP)

 • رنج توانی 1/4 اسب ( 0.18KW )
 • تک  فاز 220V رله ای (تک خازن)
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور نامی 2830rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 63M
691,687 تومان

الکتروموتور تک فاز الکتروژن 2.2 کیلووات 3000 دور رله ای(3HP)

 • رنج توانی 3 اسب ( 2.2KW )
 • تک  فاز 220V رله ای (تک خازن)
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور نامی 2850rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم90L
1,395,197 تومان

الکتروموتور تک فاز الکتروژن 1.5 کیلووات 3000 دور رله ای(2HP)

 • رنج توانی 2 اسب ( 1.5KW )
 • تک  فاز 220V رله ای (تک خازن)
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور نامی 2820rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 90s
1,235,577 تومان

الکتروموتور تک فاز الکتروژن 0.25 کیلووات 3000 دور رله ای(1/3HP)

 • رنج توانی 1/3 اسب ( 0.25KW )
 • تک  فاز 220V رله ای (تک خازن)
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور نامی 2750rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 71M
721,246 تومان

الکتروموتور تک فاز 0.75 کیلووات 1500 دور الکتروژن رله ای(تکخازن1HP)

 • رنج توانی یک اسب ( 0.75KW )
 • تک  فاز 220V رله ای (تک خازن)
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور نامی 1420rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 80M
1,075,957 تومان

الکتروموتور تک فاز 1.1 کیلووات 1500 دور الکتروژن رله ای (1.5HP)

 • رنج توانی 1.5 اسب ( 1.1KW )
 • تک  فاز 220V رله ای (تک خازن)
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور نامی 1420rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 90S
1,288,783 تومان
شروع چت واتساپ
1
WhatsApp
سلام،
چطور میتونم کمک کنم؟