الکتروموتور 0.06 کیلووات 1500 دور موتوژن (1/12HP)

 • رنج توانی  1/12 اسب (0.06KW)
 • سه فاز 220/380V
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور 1360rpm
 • درجه حفاظت IP55
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز 56
510,000 تومان

الکتروموتور 0.55 کیلووات 1000 دور موتوژن (3/4HP)

 • رنج توانی  3/4 اسب (0.55KW)
 • سه فاز 220/380V
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • دور 900rpm
 • درجه حفاظت IP55
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 80
950,000 تومان

الکتروموتور 3 کیلووات 1000 دور موتوژن (4HP)

 • رنج توانی 4 اسب (3KW)
 • سه فاز 380/660V
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • سرعت نامی 960rpm
 • درجه حفاظت IP55
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 132M
2,950,000 تومان

الکتروموتور 5.5 کیلووات 1000 دور موتوژن (7/5HP)

 • رنج توانی 5.5 اسب (7/5KW)
 • سه فاز 380/660V
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • سرعت نامی 950rpm
 • درجه حفاظت IP55
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 132M
3,700,000 تومان

الکتروموتور 4 کیلووات 1000 دور موتوژن (5/5HP)

 • رنج توانی 5.5 اسب (4KW)
 • سه فاز 380/660V
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • سرعت نامی 945rpm
 • درجه حفاظت IP55
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 132M
3,200,000 تومان

الکتروموتور 2.2 کیلووات 1000 دور موتوژن (3HP)

 • رنج توانی 3 اسب (2.2KW)
 • سه فاز 220/380V
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • سرعت نامی 945rpm
 • درجه حفاظت IP55
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 112M
2,050,000 تومان

الکتروموتور 1.1 کیلووات 1000 دور موتوژن (1/5HP)

 • رنج توانی  1/5 اسب (1.1KW)
 • سه فاز 220/380V
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • سرعت نامی 915rpm
 • درجه حفاظت IP55
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 90L
1,250,000 تومان

الکتروموتور 0.75 کیلووات 1000 دور موتوژن (1HP)

 • رنج توانی  1 اسب (0.75KW)
 • سه فاز 220/380V
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • سرعت نامی 895rpm
 • درجه حفاظت IP55
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 90L
1,150,000 تومان

الکتروموتور 1.5 کیلووات 1000 دور موتوژن (2HP)

 • رنج توانی  2 اسب (1.5KW)
 • سه فاز 220/380V
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • سرعت نامی 930rpm
 • درجه حفاظت IP55
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 100L
1,500,000 تومان

الکتروموتور 7.5 کیلووات 1000 دور موتوژن (10HP)

 • رنج توانی  10 اسب (7.5KW)
 • سه فاز 220/380V
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • سرعت نامی 965rpm
 • درجه حفاظت IP55
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 160L
4,500,000 تومان

الکتروموتور 11 کیلووات 1000 دور موتوژن (15HP)

 • رنج توانی  15 اسب (11KW)
 • سه فاز 220/380V
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • سرعت نامی 965rpm
 • درجه حفاظت IP55
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 160L
5,580,000 تومان

الکتروموتور 0.37 کیلووات 1000 دور موتوژن (1/2HP)

 • رنج توانی  1/2 اسب (0.37KW)
 • سه فاز 220/380V
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • سرعت نامی 920rpm
 • درجه حفاظت IP55
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 80
860,000 تومان

الکتروموتور 4 کیلووات 3000 دور موتوژن پوسته آلومینیومی (5.5HP)

 • رنج توانی  5.5 اسب ( 4KW )
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • سه فاز 380/660V
 • دور نامی 2895rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم112M
2,100,000 تومان

الکتروموتور 5.5 کیلووات 3000 دور موتوژن آلومینیومی (7.5HP)

 • رنج توانی  7.5 اسب ( 5.5KW )
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • سه فاز 380/660V
 • دور نامی 2895rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 132M
2,700,000 تومان

الکتروموتور 7.5 کیلووات 3000 دور موتوژن آلومینیومی (10HP)

 • رنج توانی 10 اسب ( 7.5KW )
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • سه فاز 380/660V
 • دور نامی 2905rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 132M
3,050,000 تومان

الکتروموتور 18.5 کیلووات 3000 دور موتوژن آلومینیومی (25HP)

 • رنج توانی 25 اسب ( 18.5KW )
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • سه فاز 380/660V
 • دور نامی 2940rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 160L
6,000,000 تومان

الکتروموتور 11 کیلووات 3000 دور موتوژن آلومینیومی (15HP)

 • رنج توانی 15 اسب ( 11KW )
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • سه فاز 380/660V
 • دور نامی 2940rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 160L
4,400,000 تومان

الکتروموتور 15 کیلووات 3000 دور موتوژن آلومینیومی (20HP)

 • رنج توانی 20 اسب ( 15KW )
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • سه فاز 380/660V
 • دور نامی 2925rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 160L
5,300,000 تومان

الکتروموتور 3 کیلووات 3000 دور موتوژن پوسته آلومینیومی (4HP)

 • رنج توانی  4 اسب ( 3KW )
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • سه فاز 220/380V
 • دور نامی 2860rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 100L
1,550,000 تومان

الکتروموتور 2.2 کیلووات 3000 دور موتوژن پوسته آلومینیومی (3HP)

 • رنج توانی  3 اسب ( 2.2KW )
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • سه فاز 220/380V
 • دور نامی 2830rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 90L
1,350,000 تومان

الکتروموتور 1.5 کیلووات 3000 دور موتوژن پوسته آلومینیومی (2HP)

 • رنج توانی  2 اسب ( 1.5KW )
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • سه فاز 220/380V
 • دور نامی 2830rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 90
1,150,000 تومان

الکتروموتور 1.1 کیلووات 3000 دور موتوژن پوسته آلومینیومی(1.5HP)

 • رنج توانی  1.5 اسب ( 1.1KW )
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • سه فاز 220/380V
 • دور نامی 2825rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 80
950,000 تومان

الکتروموتور 0.75 کیلووات 3000 دور موتوژن پوسته آلومینیومی(1HP)

 • رنج توانی  یک اسب ( 0.75KW )
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • سه فاز 220/380V
 • دور نامی 2795rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 80
850,000 تومان

الکتروموتور 0.55 کیلووات 3000 دور موتوژن پوسته آلومینیومی(3/4HP)

 • رنج توانی  3/4 اسب ( 0.55KW )
 • فرکانس نامی 50 هرتز
 • سه فاز 220/380V
 • دور نامی 2830rpm
 • درجه حفاظت IP54
 • پوسته آلومینیومی
 • سایز فریم 71
750,000 تومان