رله فیندر FINDER) 4052) هشت پایه 24 ولت 8 آمپر با سوکت

 • تغذیه بوبین 24V-DC
 • 8 پایه به همراه سوکت
 • دارای 2 کنتاکت باز و بسته
 • ظرفیت جریان خروجی 8A
شناسه محصول: 405290240000 دسته: , ,
69,944 تومان

رله فیندر 4061 (FINDER) هشت پایه 24 ولت 16 آمپر با سوکت

 • تغذیه بوبین 24V-DC
 • 8 پایه به همراه سوکت
 • دارای 2 کنتاکت باز و بسته
 • ظرفیت جریان خروجی 16A

 

 

شناسه محصول: 553390240090 دسته: , ,
64,479 تومان

رله فیندر 5533 یازده پایه 24 ولت 10 آمپر با سوکت

 • تغذیه بوبین 24V-DC
 • 11 پایه به همراه سوکت
 • دارای 3 کنتاکت باز و بسته
 • ظرفیت جریان خروجی 10 آمپر
 • قابلیت اضافه شدن ماژول تایمر
 • دارای دکمه تست، دیود و LED
 • قابلیت اضافه شدن ماژول محافظ RC
 • قابلیت اضافه شدن ماژول محافظ با varistor
 • قابلیت اضافه شدن ماژول ضد جریان برگشتی
شناسه محصول: 553390240010 دسته: , ,
114,998 تومان

رله فیندر FINDER) 4061) هشت پایه 220 ولت 16 آمپر با سوکت

 • تغذیه بوبین 220V-AC
 • 8 پایه به همراه سوکت
 • دارای 1 کنتاکت باز و بسته
 • ظرفیت جریان خروجی 16A

 

شناسه محصول: 406182300000 دسته: , ,
96,307 تومان

رله فیندر 5532 هشت پایه 230 ولت متناوب 10 آمپر با سوکت

 • تغذیه بوبین 230V-AC
 • 8 پایه به همراه سوکت
 • دارای 2 کنتاکت باز و بسته
 • ظرفیت جریان خروجی 10 آمپر
 • قابلیت اضافه شدن ماژول تایمر
 • دارای دکمه تست، نشانگرمکانیکی، LED
 • قابلیت اضافه شدن ماژول محافظ RC
 • قابلیت اضافه شدن ماژول محافظ با varistor
 • قابلیت اضافه شدن ماژول ضد جریان برگشتی
شناسه محصول: 553282300054 دسته: , ,
113,949 تومان

رله فیندر 5532 هشت پایه 24 ولت 10 آمپر با سوکت

 • تغذیه بوبین 24V-DC
 • 8 پایه به همراه سوکت
 • دارای 2 کنتاکت باز و بسته
 • ظرفیت جریان خروجی 10 آمپر
 • قابلیت اضافه شدن ماژول تایمر
 • دارای دکمه تست، نشانگرمکانیکی، LED
 • قابلیت اضافه شدن ماژول محافظ RC
 • قابلیت اضافه شدن ماژول محافظ با varistor
 • قابلیت اضافه شدن ماژول ضد جریان برگشتی
شناسه محصول: 553290240094 دسته: , ,
113,949 تومان

رله فیندر 6013 یازده پایه 24 ولت 10 آمپر با سوکت

 • تغذیه بوبین 24V-DC
 • 11 پایه به همراه سوکت
 • دارای 3 کنتاکت باز و بسته
 • ظرفیت جریان خروجی 10 آمپر
 • قابلیت اضافه شدن ماژول تایمر
 • دارای دکمه تست و نشانگر مکانیکی
 • قابلیت اضافه شدن ماژول محافظ RC ,
 • قابلیت اضافه شدن ماژول محافظ با varistor
 • قابلیت اضافه شدن ماژول ضد جریان برگشتی
شناسه محصول: 601390240040 دسته: , ,
108,593 تومان

رله فیندر 5533 یازده پایه 230 ولت متناوب 10 آمپر با سوکت

 • تغذیه بوبین 230V-AC
 • 11 پایه به همراه سوکت
 • دارای 3 کنتاکت باز و بسته
 • ظرفیت جریان خروجی 10 آمپر
 • قابلیت اضافه شدن ماژول تایمر
 • دارای دکمه تست و LED
 • قابلیت اضافه شدن ماژول محافظ RC
 • قابلیت اضافه شدن ماژول محافظ با varistor
 • قابلیت اضافه شدن ماژول ضد جریان برگشتی
شناسه محصول: 553382300050 دسته: , ,
117,414 تومان

رله فیندر FINDER) 4052) هشت پایه 220 ولت 8 آمپر با سوکت

 • تغذیه بوبین 220V-AC
 • 8 پایه به همراه سوکت
 • دارای 2 کنتاکت باز و بسته
 • ظرفیت جریان خروجی 8A

 

 

 

 

شناسه محصول: 405282300000 دسته: , ,
98,723 تومان

رله فیندر 6013 یازده پایه 230 ولت متناوب 10 آمپر با سوکت

 • تغذیه بوبین 230V-AC
 • 11 پایه به همراه سوکت
 • دارای 3 کنتاکت باز و بسته
 • ظرفیت جریان خروجی 10 آمپر
 • قابلیت اضافه شدن ماژول تایمر
 • دارای دکمه تست و نشانگر مکانیکی
 • قابلیت اضافه شدن ماژول محافظ RC ,
 • قابلیت اضافه شدن ماژول محافظ با varistor
 • قابلیت اضافه شدن ماژول ضد جریان برگشتی

 

شناسه محصول: 601382300040 دسته: , ,
107,227 تومان

رله فیندر 5534 چهارده پایه 230 ولت متناوب 7 آمپر با سوکت

 • تغذیه بوبین 230V-AC
 • 14 پایه به همراه سوکت
 • دارای 4 کنتاکت باز و بسته
 • ظرفیت جریان خروجی 7 آمپر
 • قابلیت اضافه شدن ماژول تایمر
 • دارای LED و همچنین دیود
 • دارای دکمه تست و نشانگر مکانیکی
 • قابلیت اضافه شدن ماژول محافظ RC
 • قابلیت اضافه شدن ماژول محافظ با varistor
 • قابلیت اضافه شدن ماژول ضد جریان برگشتی
شناسه محصول: 553482300040 دسته: , ,
118,355 تومان

رله فیندر 5534 چهارده پایه 24 ولت 7 آمپر با سوکت

 • تغذیه بوبین 24V-DC
 • 11 پایه به همراه سوکت
 • دارای 4 کنتاکت باز و بسته
 • ظرفیت جریان خروجی 7 آمپر
 • قابلیت اضافه شدن ماژول تایمر
 • دارای LED و همچنین دیود
 • دارای دکمه تست و نشانگر مکانیکی
 • قابلیت اضافه شدن ماژول محافظ RC
 • قابلیت اضافه شدن ماژول محافظ با varistor
 • قابلیت اضافه شدن ماژول ضد جریان برگشتی
شناسه محصول: 553490240040 دسته: , ,
118,355 تومان