داکت شیاردار رعد (داکت تابلویی) سایز RWD 60×60

 • متراژ در هر بسته : 24 متر
 • تعداد در هر بسته: 12 شاخه
شناسه محصول: 6110112012 دسته: ,
39,908 تومان :قیمت هر شاخه

داکت شیاردار رعد (داکت تابلویی) سایز RWD 25X60

 • متراژ در هر بسته : 40 متر
 • تعداد در هر بسته: 20 شاخه

 

شناسه محصول: 6110105012 دسته: ,
25,415 تومان :قیمت هر شاخه

داکت شیاردار رعد (داکت تابلویی) سایز RDW 40X40

• متراژ در هر بسته : 40 متر
• تعداد در هر بسته: 20 شاخه

شناسه محصول: 6110108008 دسته: ,
22,143 تومان :قیمت هر شاخه

داکت شیار دار البرز سایز 20×25

 • متراژ در هر بسته : 80 متر
 • تعداد در هر بسته: 40 شاخه

 

5,840 تومان :قیمت هر شاخه

داکت شیار دار شرکت رعد سایز RWD 40×60

 • متراژ در هر بسته : 36 متر
 • تعداد در هر بسته: 18 شاخه
شناسه محصول: 6110108012 دسته: ,
31,365 تومان :قیمت هر شاخه

داکت شیاردار رعد (داکت تابلویی) سایز RWD 25X40

• متراژ در هر بسته : 40 متر
• تعداد در هر بسته: 20 شاخه

شناسه محصول: 6110105008 دسته: ,
18,190 تومان :قیمت هر شاخه

داکت شیار دار شرکت رعد سایز RWD 100×100

 • متراژ در هر بسته :8 متر
 • تعداد در هر بسته: 4 شاخه
شناسه محصول: 6110120020 دسته: ,
80,172 تومان :قیمت هر شاخه

داکت شیار دار شرکت رعد سایز RWD 80×60

 • متراژ در هر بسته : 20 متر
 • تعداد در هر بسته: 10 شاخه
شناسه محصول: 6110116012 دسته: ,
53,950 تومان :قیمت هر شاخه

داکت شیار دار البرز سایز 40×60

 • متراژ در هر بسته : 24 متر
 • تعداد در هر بسته: 12 شاخه
20,000 تومان :قیمت هر شاخه

داکت شیاردار رعد ( داکت تابلویی ) سایز RWD 100×60

 • متراژ در هر بسته : 12 متر
 • تعداد در هر بسته: 6 شاخه
شناسه محصول: 6110120012 دسته: ,
60,605 تومان :قیمت هر شاخه

داکت شیار دار البرز سایز 40×90 .

 • متراژ در هر بسته : 16 متر
 • تعداد در هر بسته: 8 شاخه

 

25,040 تومان :قیمت هر شاخه

داکت شیار دار البرز سایز 40×50

 • متراژ داکت شیار دار البرز در هر بسته : 30 متر
 • تعداد داکت شیار دار البرزدر هر بسته: 15 شاخه
16,200 تومان :قیمت هر شاخه

داکت شیار دار البرز سایز 40×35

 • متراژ در هر بسته : 40متر
 • تعداد در هر بسته: 20شاخه
13,600 تومان :قیمت هر شاخه

داکت شیار دار البرز سایز 60×90

 • متراژ در هر بسته : 18 متر
 • تعداد در هر بسته: 9 شاخه
30,500 تومان :قیمت هر شاخه

داکت شیار دار البرز سایز 40×45

 • متراژ در هر بسته : 32 متر
 • تعداد در هر بسته: 16 شاخه
14,240 تومان :قیمت هر شاخه

داکت شیار دار البرز سایز 60×35

 • متراژ در هر بسته :24 متر
 • تعداد در هر بسته: 12 شاخه
17,560 تومان :قیمت هر شاخه

داکت شیار دار البرز سایز 60×45

 • متراژ در هر بسته : 24 متر
 • تعداد در هر بسته: 12 شاخه
21,620 تومان :قیمت هر شاخه

داکت شیار دار البرز سایز 60×60

 • متراژ در هر بسته : 24  متر
 • تعداد در هر بسته: 12شاخه
25,000 تومان قیمت هر شاخه

داکت شیار دار البرز سایز 30×30

 • متراژ در هر بسته : 60 متر
 • تعداد در هر بسته: 30 شاخه
8,640 تومان :قیمت هر شاخه

داکت شیار دار البرز سایز 20×20

5,440 تومان :قیمت هر شاخه

داکت شیار دار شرکت رعد سایز RWD 80×80

 • تعداد در هر بسته: 8 شاخه
 • متراژ در هر بسته :16 متر
شناسه محصول: 6110116016 دسته: ,
60,605 تومان :قیمت هر شاخه

داکت شیاردار رعد (داکت تابلویی) سایز RWD 100×80

 • متراژ در هر بسته : 8 متر
 • تعداد در هر بسته: 4 شاخه
شناسه محصول: 6110120016 دسته: ,
72,718 تومان :قیمت هر شاخه

داکت شیار دار شرکت رعد سایز RWD 60×80

 • متراژ در هر بسته : 16متر
 • تعداد در هر بسته: 8 شاخه
شناسه محصول: 6110112016 دسته: ,
54,851 تومان :قیمت هر شاخه

داکت شیار دار شرکت رعد سایز RWD 40×80

 • متراژ در هر بسته : 28 متر
 • تعداد در هر بسته: 14 شاخه
شناسه محصول: 6110108016 دسته: ,
45,050 تومان :قیمت هر شاخه