داکت شیار دار البرز سایز 40×60

 • متراژ در هر بسته : 24 متر
 • تعداد در هر بسته: 12 شاخه
20,000 تومان :قیمت هر شاخه

داکت شیار دار البرز سایز 40×90 .

 • متراژ در هر بسته : 16 متر
 • تعداد در هر بسته: 8 شاخه

 

25,040 تومان :قیمت هر شاخه

داکت شیار دار البرز سایز 40×50

 • متراژ داکت شیار دار البرز در هر بسته : 30 متر
 • تعداد داکت شیار دار البرزدر هر بسته: 15 شاخه
16,200 تومان :قیمت هر شاخه

داکت شیار دار البرز سایز 40×35

 • متراژ در هر بسته : 40متر
 • تعداد در هر بسته: 20شاخه
13,600 تومان :قیمت هر شاخه

داکت شیار دار البرز سایز 60×90

 • متراژ در هر بسته : 18 متر
 • تعداد در هر بسته: 9 شاخه
30,500 تومان :قیمت هر شاخه

داکت شیار دار البرز سایز 40×45

 • متراژ در هر بسته : 32 متر
 • تعداد در هر بسته: 16 شاخه
14,240 تومان :قیمت هر شاخه

داکت شیار دار البرز سایز 60×35

 • متراژ در هر بسته :24 متر
 • تعداد در هر بسته: 12 شاخه
17,560 تومان :قیمت هر شاخه

داکت شیار دار البرز سایز 60×45

 • متراژ در هر بسته : 24 متر
 • تعداد در هر بسته: 12 شاخه
21,620 تومان :قیمت هر شاخه

داکت شیار دار البرز سایز 60×60

 • متراژ در هر بسته : 24  متر
 • تعداد در هر بسته: 12شاخه
25,000 تومان قیمت هر شاخه

داکت شیار دار البرز سایز 30×30

 • متراژ در هر بسته : 60 متر
 • تعداد در هر بسته: 30 شاخه
8,640 تومان :قیمت هر شاخه

داکت شیار دار البرز سایز 20×25

 • متراژ در هر بسته : 80 متر
 • تعداد در هر بسته: 40 شاخه

 

5,840 تومان :قیمت هر شاخه

داکت شیار دار البرز سایز 20×20

5,440 تومان :قیمت هر شاخه