سافت استارتر دانفوس MCD500, 400KW مدل MCD50790CT5G4

شناسه کالا : 4355

 • جریان خروجی 790 آمپر
 • رنج توانی 400 کیلووات (در400V)
 • بازه ولتاژ ورودی 525~200 ولت
 •  ورودی های کنترلی 4DI, 1Thermistor
 • خروجی های دستگاه شامل 3RO, 1AO
 • مجهز به ترمز DC قابل تنظیم
 • مجهز به سیستم bypass داخلی
 • امکان اتصال 6 سیمه

 

 

 

شناسه محصول: MCD50790CT5G4X00CV2 دسته: , , برچسب:
58,551,660 تومان

سافت استارتر دانفوس MCD500, 315KW مدل MCD50619CT5G4

شناسه کالا : 4354

 • جریان خروجی 619 آمپر
 • رنج توانی 315 کیلووات (در400V)
 • بازه ولتاژ ورودی 525~200 ولت
 •  ورودی های کنترلی 4DI, 1Thermistor
 • خروجی های دستگاه شامل 3RO, 1AO
 • مجهز به ترمز DC قابل تنظیم
 • مجهز به سیستم bypass داخلی
 • امکان اتصال 6 سیمه

 

 

شناسه محصول: MCD50619CT5G4X00CV2 دسته: , , برچسب:
48,596,760 تومان

سافت استارتر دانفوس MCD500, 300KW مدل MCD50595CT5G4

شناسه کالا : 4353

 • جریان خروجی 595 آمپر
 • رنج توانی 300 کیلووات (در400V)
 • بازه ولتاژ ورودی 525~200 ولت
 •  ورودی های کنترلی 4DI, 1Thermistor
 • خروجی های دستگاه شامل 3RO, 1AO
 • مجهز به ترمز DC قابل تنظیم
 • مجهز به سیستم bypass داخلی
 • امکان اتصال 6 سیمه

 

شناسه محصول: MCD50595CT5G4X00CV2 دسته: , , برچسب:
43,266,960 تومان

سافت استارتر دانفوس MCD500, 220KW مدل MCD50428CT5G4

شناسه کالا : 4352

 • جریان خروجی 428 آمپر
 • رنج توانی 220 کیلووات (در400V)
 • بازه ولتاژ ورودی 525~200 ولت
 •  ورودی های کنترلی 4DI, 1Thermistor
 • خروجی های دستگاه شامل 3RO, 1AO
 • مجهز به ترمز DC قابل تنظیم
 • مجهز به سیستم bypass داخلی
 • امکان اتصال 6 سیمه

 

 

شناسه محصول: MCD50428CT5G4X00CV2 دسته: , , برچسب:
35,317,620 تومان

سافت استارتر دانفوس MCD500, 185KW مدل MCD50380CT5G4

شناسه کالا : 4351

 • جریان خروجی 380 آمپر
 • رنج توانی 185 کیلووات (در400V)
 • بازه ولتاژ ورودی 525~200 ولت
 •  ورودی های کنترلی 4DI, 1Thermistor
 • خروجی های دستگاه شامل 3RO, 1AO
 • مجهز به ترمز DC قابل تنظیم
 • مجهز به سیستم bypass داخلی
 • امکان اتصال 6 سیمه

شناسه محصول: MCD50380CT5G4X00CV2 دسته: , , برچسب:
32,377,320 تومان

سافت استارتر دانفوس MCD500, 160KW مدل MCD50360CT5G4

شناسه کالا : 4350

 • جریان خروجی 360 آمپر
 • رنج توانی 160 کیلووات (در400V)
 • بازه ولتاژ ورودی 525~200 ولت
 •  ورودی های کنترلی 4DI, 1Thermistor
 • خروجی های دستگاه شامل 3RO, 1AO
 • مجهز به ترمز DC قابل تنظیم
 • مجهز به سیستم bypass داخلی
 • امکان اتصال 6 سیمه

 

 

 

 

 

 

 

 

شناسه محصول: MCD50360CT5G4X00CV2 دسته: , , برچسب:
30,784,860 تومان

سافت استارتر دانفوس MCD500, 132KW مدل MCD50245BT5G3

شناسه کالا : 4349

 • جریان خروجی 215 آمپر
 • رنج توانی 132 کیلووات (در400V)
 • بازه ولتاژ ورودی 525~200 ولت
 •  ورودی های کنترلی 4DI, 1Thermistor
 • خروجی های دستگاه شامل 3RO, 1AO
 • مجهز به ترمز DC قابل تنظیم
 • مجهز به سیستم bypass داخلی
 • امکان اتصال 6 سیمه

 

 

 

 

 

شناسه محصول: MCD50245CT5G3X00CV2 دسته: , , برچسب:
27,292,950 تومان

سافت استارتر دانفوس MCD500, 90KW مدل MCD50195BT5G2

شناسه کالا : 4341

 • جریان خروجی 195 آمپر
 • رنج توانی 90 کیلووات (در400V)
 • بازه ولتاژ ورودی 525~200 ولت
 •  ورودی های کنترلی 4DI, 1Thermistor
 • خروجی های دستگاه شامل 3RO, 1AO
 • مجهز به ترمز DC قابل تنظیم
 • مجهز به سیستم bypass داخلی
 • امکان اتصال 6 سیمه

 

 

 

 

 

 

شناسه محصول: MCD50195BT5G2X00CV2 دسته: , , برچسب:
24,474,150 تومان

سافت استارتر دانفوس MCD500, 110KW مدل MCD50215BT5G2

شناسه کالا : 4339

 • جریان خروجی 215 آمپر
 • رنج توانی 110 کیلووات (در400V)
 • بازه ولتاژ ورودی 525~200 ولت
 •  ورودی های کنترلی 4DI, 1Thermistor
 • خروجی های دستگاه شامل 3RO, 1AO
 • مجهز به ترمز DC قابل تنظیم
 • مجهز به سیستم bypass داخلی
 • امکان اتصال 6 سیمه

 

 

شناسه محصول: MCD50215BT5G2X00CV2 دسته: , , برچسب:
26,526,690 تومان

سافت استارتر دانفوس MCD500, 75KW مدل MCD50141BT5G2

شناسه کالا : 4338

 • جریان خروجی 141 آمپر
 • رنج توانی 75 کیلووات (در400V)
 • بازه ولتاژ ورودی 525~200 ولت
 •  ورودی های کنترلی 4DI, 1Thermistor
 • خروجی های دستگاه شامل 3RO, 1AO
 • مجهز به ترمز DC قابل تنظیم
 • مجهز به سیستم bypass داخلی
 • امکان اتصال 6 سیمه

شناسه محصول: MCD50141BT5G2X00CV2 دسته: , , برچسب:
18,072,720 تومان

سافت استارتر دانفوس MCD500, 60KW مدل MCD50131BT5G2

شناسه کالا : 4337

 • جریان خروجی 131 آمپر
 • رنج توانی 60 کیلووات (در400V)
 • بازه ولتاژ ورودی 525~200 ولت
 •  ورودی های کنترلی 4DI, 1Thermistor
 • خروجی های دستگاه شامل 3RO, 1AO
 • مجهز به ترمز DC قابل تنظیم
 • مجهز به سیستم bypass داخلی
 • امکان اتصال 6 سیمه

 

 

 

 

 

 

 

شناسه محصول: MCD50131BT5G2X00CV2 دسته: , , برچسب:
16,755,660 تومان

سافت استارتر دانفوس MCD500, 55KW مدل MCD50105BT5G1

شناسه کالا : 4336

 • جریان خروجی 105 آمپر
 • رنج توانی 55 کیلووات (در400V)
 • بازه ولتاژ ورودی 525~200 ولت
 •  ورودی های کنترلی 4DI, 1Thermistor
 • خروجی های دستگاه شامل 3RO, 1AO
 • مجهز به ترمز DC قابل تنظیم
 • مجهز به سیستم bypass داخلی
 • امکان اتصال 6 سیمه

 

 

شناسه محصول: MCD50105BT5G1X20CV2 دسته: , , برچسب:
15,760,170 تومان

سافت استارتر دانفوس MCD500, 45KW مدل MCD50089BT5G1

شناسه کالا : 4326

 • جریان خروجی 89 آمپر
 • رنج توانی 45 کیلووات (در400V)
 • بازه ولتاژ ورودی 525~200 ولت
 •  ورودی های کنترلی 4DI, 1Thermistor
 • خروجی های دستگاه شامل 3RO, 1AO
 • مجهز به ترمز DC قابل تنظیم
 • مجهز به سیستم bypass داخلی
 • امکان اتصال 6 سیمه

 

 

 

 

 

شناسه محصول: MCD50089BT5G1X20CV2 دسته: , , برچسب:
15,315,480 تومان

سافت استارتر دانفوس MCD500, 37KW مدل MCD50084BT5G1

شناسه کالا : 4325

 • جریان خروجی 84 آمپر
 • رنج توانی 37 کیلووات (در400V)
 • بازه ولتاژ ورودی 525~200 ولت
 •  ورودی های کنترلی 4DI, 1Thermistor
 • خروجی های دستگاه شامل 3RO, 1AO
 • مجهز به ترمز DC قابل تنظیم
 • مجهز به سیستم bypass داخلی
 • امکان اتصال 6 سیمه

 

 

 

 

شناسه محصول: MCD50084BT5G1X20CV2 دسته: , , برچسب:
12,574,440 تومان

سافت استارتر دانفوس MCD500, 30KW مدل MCD50068BT5G1

شناسه کالا : 4324

 • جریان خروجی 68 آمپر
 • رنج توانی 30 کیلووات (در400V)
 • بازه ولتاژ ورودی 525~200 ولت
 •  ورودی های کنترلی 4DI, 1Thermistor
 • خروجی های دستگاه شامل 3RO, 1AO
 • مجهز به ترمز DC قابل تنظیم
 • مجهز به سیستم bypass داخلی
 • امکان اتصال 6 سیمه

 

 

 

 

 

 

 

شناسه محصول: MCD50068BT5G1X20CV2 دسته: , , برچسب:
11,517,390 تومان

سافت استارتر دانفوس MCD500, 15KW مدل MCD50037BT5G1

شناسه کالا : 4323

 • جریان خروجی 37 آمپر
 • رنج توانی 15 کیلووات (در400V)
 • بازه ولتاژ ورودی 525~200 ولت
 •  ورودی های کنترلی 4DI, 1Thermistor
 • خروجی های دستگاه شامل 3RO, 1AO
 • مجهز به ترمز DC قابل تنظیم
 • مجهز به سیستم bypass داخلی
 • امکان اتصال 6 سیمه

 

 

 

 

شناسه محصول: MCD50037BT5G1X20CV2 دسته: , , برچسب:
10,307,250 تومان

سافت استارتر دانفوس MCD500, 18.5KW مدل MCD50043BT5G1

شناسه کالا : 44321

 • جریان خروجی 43 آمپر
 • رنج توانی 18.5 کیلووات (در400V)
 • بازه ولتاژ ورودی 525~200 ولت
 •  ورودی های کنترلی 4DI, 1Thermistor
 • خروجی های دستگاه شامل 3RO, 1AO
 • مجهز به ترمز DC قابل تنظیم
 • مجهز به سیستم bypass داخلی
 • امکان اتصال 6 سیمه

 

 

شناسه محصول: MCD50043BT5G1X20CV2 دسته: , , برچسب:
10,419,030 تومان

سافت استارتر دانفوس MCD500, 11KW مدل MCD50021BT5G1

شناسه کالا : 4046

 • جریان خروجی 21 آمپر
 • رنج توانی 11 کیلووات (در400V)
 • بازه ولتاژ ورودی 525~200 ولت
 •  ورودی های کنترلی 4DI, 1Thermistor
 • خروجی های دستگاه شامل 3RO, 1AO
 • مجهز به ترمز DC قابل تنظیم
 • مجهز به سیستم bypass داخلی
 • امکان اتصال 6 سیمه

 

 

 

 

شناسه محصول: MCD50021BT5G1X20CV2 دسته: , , برچسب:
9,036,360 تومان

سافت استارتر 220 کیلووات اوکام ( Aucom ) سری Emx3

مدل دستگاه: EMX3-0425B-411

 • جریان خروجی 425 آمپر
 • رنج توان 220kw (در400V)
 • ولتاژ ورودی 440~200 ولت
 • دارای کنتاکتور بای پس داخلی
 • امکان نصب به صورت Inside Delta
 • مجهز به ورودی ترمیستور موتور
 • IP20
شناسه محصول: EMX3-00425B-411 دسته: , ,

سافت استارتر 185 کیلووات اوکام ( Aucom ) سری Emx3

مدل دستگاه: EMX3-0350B-411

 • جریان خروجی 350 آمپر
 • رنج توان 185kw (در400V)
 • ولتاژ ورودی 440~200 ولت
 • دارای کنتاکتور بای پس داخلی
 • امکان نصب به صورت Inside Delta
 • مجهز به ورودی ترمیستور موتور
 • IP20
شناسه محصول: EMX3-00350B-411 دسته: , ,

سافت استارتر 132 کیلووات اوکام ( Aucom ) سری Emx3

مدل دستگاه: EMX3-0255B-411

 • جریان خروجی 255 آمپر
 • رنج توان 132kw (در400V)
 • ولتاژ ورودی 440~200 ولت
 • دارای کنتاکتور بای پس داخلی
 • امکان نصب به صورت Inside Delta
 • مجهز به ورودی ترمیستور موتور
 • IP20

شناسه محصول: EMX3-00255B-411 دسته: , ,

سافت استارتر 110 کیلووات اوکام ( Aucom ) سری Emx3

مدل دستگاه: EMX3-0220B-411

 • جریان خروجی 220 آمپر
 • رنج توان 110kw (در400V)
 • ولتاژ ورودی 440~200 ولت
 • دارای کنتاکتور بای پس داخلی
 • امکان نصب به صورت Inside Delta
 • مجهز به ورودی ترمیستور موتور
 • IP20
شناسه محصول: EMX3-0220B-411 دسته: , ,

سافت استارتر 90 کیلووات 200 آمپر اوکام سری Emx3

مدل دستگاه: EMX3-0200B-411

 • جریان خروجی 200 آمپر
 • رنج توان 90kw (در400V)
 • ولتاژ ورودی 440~200 ولت
 • دارای کنتاکتور بای پس داخلی
 • امکان نصب به صورت Inside Delta
 • مجهز به ورودی ترمیستور موتور
 • IP20
شناسه محصول: EMX3-0200B-411 دسته: , ,

سافت استارتر 90 کیلووات 170 آمپر اوکام سری Emx3

مدل دستگاه: EMX3-0170B-411

 • جریان خروجی 190 آمپر
 • رنج توان 90kw (در400V)
 • ولتاژ ورودی 440~200 ولت
 • دارای کنتاکتور بای پس داخلی
 • امکان نصب به صورت Inside Delta
 • مجهز به ورودی ترمیستور موتور
 • IP20

 

شناسه محصول: EMX3-00170B-411 دسته: , ,